CREST Awards

Science, technology, engineering and maths (STEM) enrichment activities to inspire and engage young people aged 5-19 years

30/01/2015

Show me content for... +

Show me content for...
Events
Resources
Volunteers
Teachers
Professional development
Families & teenagers (aged 12+)
Families (children aged 12 & under)

Donate

register

Register with us and you can....

 • Sign up to our free e-communications
 • Become a member of the Association
 • Create your own web account, & post comments
 • Be part of British Science Festival
 • Save your favourite items

Register

Keep up to date with the latest news from the British Science Assocation. Sign up to our RSS feeds and take us with you when you are on the move.

You are here

In this section...

Celebrating achievement in national competition level

Gianamar receiving the CREST prize for Understanding of Real World Context at the 2012 NSEC finals

Acknowledging success through CREST Awards

Making sure students have a tangible recognition of their hard work, effort and success that is respected by organisations such as UCAS.

A framework for good quality project work in STEM

The CREST Awards offers a robust and consistent framework for students and mentors to use to create high quality projects

Resources available to promote and support the scheme

There are lots of resources available to promote and support the scheme – none more important than our CREST Local Coordinator Network

In your area

Choose from...

Find your CREST Local Coordinator

CREST Awards in Wales Grants / Grantiau Gwobrau CREST yng Nghymru 2012/13

CREST Awards in Wales Grants 2012/13

Schools and colleges can apply for a grant of up to £250 to support CREST. All schools and colleges in Wales are eligible to apply. The application form captures information regarding the type of school, but applications will be assessed only on how the money is proposed to be used.

The CREST Award programme is run by the British Science Association, which is being funded by the Welsh Government – through the National Science Academy – to coordinate and increase activities in Welsh schools.

Conditions of the grant

 • The funding must enable young people to achieve a CREST Award or to take part in CREST Star Investigators
 • The project work must be science, engineering, maths or technology related
 • If you received a CREST grant in 2011 you can re-apply but you will need to demonstrate how you are building on your CREST work, reaching new groups or students or embedding CREST for the future
 • Feedback and a short evaluation report form MUST be completed by 10th June (recognising that in some cases the project will be on-going)

Deadlines and payments

 • The 1st round deadline will be 21st January
 • Successful applicants accepted will be informed before 31st January
 • The 2nd round deadline will be Monday 18th March
 • Successful applicants accepted will be informed before 30th March

How to apply


Before applying please read the application guidelines, which contain full eligibility criteria. Consider collecting necessary application information and drafting your answers in the draft application form.

CREST Awards Wales grant information letter 2012/13
Application Form

If you have any questions regarding your application please contact cerian.angharad@see-science.co.uk or liz.terry@see-science.co.uk or call 02920 801 644.

 

Grantiau Gwobrau CREST yng Nghymru 2012/13

Gall ysgolion a cholegau wneud cais am grant o hyd at £250 i gefnogi’r cynllun CREST. Mae pob ysgol a choleg yng Nghymru yn gymwys i wneud cais. Mae’r ffurflen gais yn gofyn am wybodaeth am eich math o ysgol, ond bydd ceisiadau’n cael eu hasesu’n unig ar sail y ffordd rydych chi’n bwriadu gwario’r arian.

Mae rhaglen Gwobrwyo CREST yn cael ei chynnal gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, a noddir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, er mwyn cydlynu a chynyddu gweithgareddau mewn ysgolion yng Nghymru.

Amodau’r Grant

 • Mae’n rhaid i’r arian alluogi pobl ifanc i gyflawni Gwobr CREST neu gymryd rhan yn  Ymchwilwyr Seren CREST
 • Mae’n rhaid i’r gwaith prosiect fod mewn maes sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth, peirianneg, mathemateg neu dechnoleg
 • Os ydych chi wedi derbyn grant CREST yn 2011, gallwch ailymgeisio ond bydd angen i chi ddangos sut rydych chi’n datblygu eich gwaith CREST, yn cyrraedd grwpiau neu fyfyrwyr newydd neu’n gwneud CREST yn rhan annatod o’r dyfodol
 • Mae’n RHAID cwblhau ffurflen adroddiad gwerthuso fer erbyn 10 Mehefin (gan gydnabod bod y prosiect yn dal i fod ar y gweill mewn rhai achosion)

Dyddiadau cau a thaliadau

 • Mae dyddiad cau'r rownd gyntaf ddydd Llun 21 Ionawr
 • Hysbysir yr ymgeiswyr llwyddiannus cyn 31 Ionawr
 • Bydd dyddiad cau'r ail rownd ddydd Llun 18 Mawrth
 • Hysbysir yr ymgeiswyr llwyddiannus cyn 30 Mawrth

Sut i wneud cais


Cyn gwneud cais darllenwch y canllawiau sydd yn cynnwys y meini prawf llawn ar gyfer bod yn gymwys. Ystyriwch casglu gwybodaeth angenrheidiol a drafftio’ch ateb yn y drafft o’r ffurflen gais.

Grantiau Gwobrau CREST yng Nghymru 2012/13
Ffurflen gais am grant Gwobrau CREST yng Nghymru 2012/13

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch cais yna cysylltwch â cerian.angharad@see-science.co.uk neu liz.terry@see-science.co.uk neu ffoniwch 02920 801 644.

 

Log in or register to post comments